آشنایی با مهریز

  • معرفي شهرستان مهريز

    اثر مهـرنگاری به دلی طوفـان خیز           خانه مهر و وفـا ساخت و آن شد مهـریز \r\nدر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و…